KUKEN氣動工具系列
 
 4分頭氣動板手KW-12HP
4分頭氣動板手長青機種 KW-14HP
4分頭氣動板手 KW-19HP
 4分頭N型氣動板手KW-1600SPRO
 6分頭氣動板手KW-20P
 6分頭強力型氣動板手KW-20PI
6分頭產業用氣動板手 KW-20GI
 6分頭N型氣動板手KW-2500PRO
 1或3/4英吋頭氣動板手KW-2800P
1英吋頭氣動板手 KW-3800P
 1英吋頭氣動板手KW-4500GL
 1英吋頭氣動板手KW-500H
 1英吋頭強力氣動板手KW-600H
 1英吋頭氣動板手KW-4500P
1英吋頭強力氣動板手 KW-45P
 1-1/2英吋頭氣動板手KW-45F
1-1/2英吋頭氣動板手 KW-75F
1-1/2英吋頭N型氣動板手 KW-5000G


 

新北市蘆洲區長安街220巷1號

TEL: (2) 82821925 (2)28483144

FAX: (2) 28483419